Jums ir jautājumi? 27857672

Atbildes sniegsim I-V: no plkst.10-19., VI:no plkst. 10-17 . Citā laikā varat mums atstāt ziņu.

Pirkšanas Noteikumi

1. Vispārīgie nosacījumi.

1.1. Šie pirkšanas – pārdošanas elektroniskajā veikalā Sargiai.lt noteikumi, turpmāk tekstā noteikumi, nosaka pircēja un pārdevēja UAB "Nauja Era" savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību iegādājoties preces elektroniskajā veikalā Sargiai.lt (turpmāk – elektroniskais veikals).

1.2. Lūdzam rūpīgi izlasīt šos noteikumus. Pircējs, veikdams preču pasūtījumu apstiprina , ka viņš piekrīt šiem noteikumiem, tam  viss ir  skaidrs un saprotams, un pircējs apņemas tos ievērot.

1.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt, vai papildināt šos noteikumus, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas laikā. Ja pasūtījums tiek veikts pēc noteikumu izmaiņām vai papildinājumiem, pircējs apstiprina, ka viņš piekrīt šīm izmaiņām, tam viss ir skaidrs un saprotams un pircējs apņemas tos ievērot.

2. Līguma noslēgšana.

2.1. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp pircēju un pārdevēju stājas spēkā no tā brīža, ka pircējs ir saņēmis apstiprinājumu par pasūtījuma veikšanu uz savu norādīto e.pastu. Noslēdzot pirkšanas – pārdošanas līgumu, šie noteikumi kļūst par neatņemamu pirkšanas – pārdošanas līguma daļu.

2.2.  Visi līgumi, noslēgti ar pircējiem ir uzglabājami elektroniskajā veikalā.

2.3. Par līguma noslēgšanas vietu tiek uzskatīta Lietuvas Republika.

2.4. Pircēja pasūtījumā norādītais preču sortiments, to daudzums, cena un citi nosacījumi kļūst par obligātu un neatņemamu līguma daļu,  no tā brīža, ka pircējs ir saņēmis apstiprinājumu par pasūtījuma veikšanu uz savu norādīto e.pastu.


3. Preču cena.

3.1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt elektroniskajā veikalā pārdodamo preču cenas.

3.2. Cenas elektroniskajā veikalā ir norādītas ar PVN.

3.3. Preču cenā nav iekļauti piegādes izdevumi, tie ir aprēķināmi pasūtījuma laikā un pievienojami pie galīgās pasūtījuma cenas.

3.4. Preces cena, kuru pircējs apņemas samaksāt pārdevējam ir cena, kas norādīta pircēja grozā,  pasūtījuma veikšanas laikā, neņemot vērā to, ka vēlāk pēc pasūtījuma apstiprināšanas saņemšanas uz pircēja norādīto e.pastu, pasūtītās preces cena izmainītos.

4. Preču nodošana, pieņemšana.  Īpašuma tiesības uz precēm.

4.1. Pārdevējs apņemas sniegt pircējam tikai labas kvalitātes preces.

4.2. Pircējs apņemas preču kvalitāti un atbilstību pārbaudīt preču nodošanas pircējam laikā. Ja preces, vai to iepakojums ir nekvalitatīvs un neatbilst pircēja pasūtījumam, nav visas preces, pircējam tas ir jāieraksta faktūrrēķinā. Pie ieraksta obligāti jāparakstās pircējam un pārdevējam  vai to pilnvarotām personām (piem. kurjers).

4.3. Pircējam ir tiesības atteikties no tām precēm vai to daļām, kas ir nekvalitatīvas un neatbilst pircēja pasūtījumam.

4.4. Piekrišanu par faktūrrēķinā veikto ierakstu, ka nav visas preces, vai tās ir nekvalitatīvas, pārdevējs, vai tā pilnvarota persona apstiprina ar savu parakstu. Apstiprinājis, ka pircējam piegādātās preces ir nekvalitatīvas vai neatbilst pircēja pasūtījumam, pārdevējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā nekvalitatīvas vai pasūtījumu neatbilstošas preces nomainīt. Tādā gadījumā par atkārtotu preču piegādi pircējam nav jāmaksā, visus piegādes izdevumus apmaksā pārdevējs.


4.5. Ja pircējs ir pieņēmis preces un nav ierakstījis to trūkumus faktūrrēķinā, tiek uzskatīts, ka piegādātās preces atbilst tādu preču ierasto kvalitāti un pircēja pasūtījumu.

4.6. Preces pircēja īpašumā pāriet, ka pircējs par tām ir pilnīgi samaksājis.

4.7 Pārdevējam ir tiesības nepārdot pasūtītās preces vai nepielāgot atlaides, tādos gadījumos, ja:
1. Tiek pasūtīts vairāk nekā 50 (piecdesmit) gabalu preču, vai arī ja summa ir lielāka par 100  (vien
u simtu) EUR.
2. Ja 30 kalendāro dienu laikā no tā paša pircēja, vai no tās pašas IP adreses tiek pasūtīti vairāki pasūtījumi, kuru kopējais daudzums  30 dienās pārsniedz 50 (piecdesmit gabalus) vai summa ir lielāka par100 (vien
u simtu) EUR.
Šajā punktā norādīti pasūtījumi tiek uzskatīti kā vairumtirdzniecība, tādu pasūtījumu izpilde un apmaksa ir jāsaskaņo ar pārdevēju atsevišķi.


5. Preču atgriešana.

5.1. Preces atgriežamas saskaņa ar 2001 g. 29. jūnija Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 217 "Par mantu atgriešanu un maiņas noteikumu apstiprināšanu'' (
https://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450) un Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra apstiprinātu rīkojumu Nr. 258  „Mantu pārdošana un pakalpojumu sniegšana, ka līgumi tiek noslēgti izmantojot sakaru līdzekļus" (https://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=148061), noteikumu paredzētajā kārtībā.


6. Atbildība.

6.1. Pircējs pilnīgi atbild par informācijas patiesumu, ko tas ir sniedzis veicot pasūtījumu, un uzņemas atbildību par visām sekām, kas izriet no nepatiesas informācijas sniegšanas pircēja vainas dēļ.

6.2. Civiltiesiskā atbildība pārdevējam par zaudējumiem (bojājumiem) ir piemērojama tikai tad, ja tos pārdevējs, vai viņa personāls veica apzināti, kā arī ja tas notika rupjas neuzmanības dēļ.    

6.3. Zaudējumu, kas jākompensē pārdevējam , lielums ierobežots ar preces (-ču), ko pasūtījis pircējs cenu.        

6.4. Pārdevējs neatlīdzina netiešos zaudējumus (negūto ienākumu zaudējumu, un tā tālāk.).    

6.5. Pārdevējs nav atbildīgs par elektroniskā veikala darbības traucējumiem, kas radušies trešajām personām piederošās sistēmās, sakaru tīklos, stacijās vai arī ja traucējumi radušies trešo personu pakalpojumu sniegšanā, ko izmanto elektroniskais veikals.

 
7. Intelektuālā īpašuma aizsardzība.

7.1. Preču vai uzņēmumu nosaukumi, kas norādīti elektroniskajā veikalā, var būt par preces zīmi un tādā gadījumā intelektuālais īpašums uz tām ir aizsargāts saskaņā ar likumiem.

7.2. Elektroniskā veikala mājas lapas saturs ir UAB "Nauja Era" vai preču piegādātāju īpašums, ko aizsargā likums. Bez UAB "Nauja Era" rakstiskas piekrišanas kopēt mājas lapu vai tās daļu izmantot ir aizliegts.

 
8. Personas dati.

8.1. Pircēju personas dati ir izmantojami  un kārtojami saskaņā ar 
European data privacy law (GDPR) 2016/679  ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN ).

8.2. 


9. Nobeiguma nosacījumi.

9.1. Pircēja un pārdevēja attiecībām, kas rodas pērkot preces elektroniskajā veikalā, tiek pielāgoti Lietuvas  Republikas likumi.

9.2. Jebkādas nesaskaņas, kas rodas starp pircēju un pārdevēju, tiek risinātas sarunu ceļā, bet ja neizdodas vienoties – Viļņas pilsētas tiesā.

9.3.  Visi jautājumi, kas nav ietverti šajos noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.